SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING 1965-2018

Sveriges Kontaktlinsförening, en intresseförening som bildades 1965 för personal verksam inom ögonsjukvården och optikerbranschen. Medlemmarna arbetade kliniskt med kunder/patienter, sålde kontaktlinser och produkter för främre segment, eller arbetade inom leverantörsledet med kontaktlinser och relaterade produkter.

Syftet med föreningen var att tillhandahålla aktuell vetenskaplig information och verka för ökade kunskaper hos medlemmarna genom att anordna utbildningar, föredrag, symposier, kongresser.

Föreningen skulle också främja ett gott samarbete och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier inom föreningen

Styrelsen för Sveriges Kontaktlinsförening har under lång tid arbetat med att ta fram en hållbar strategi för föreningens framtid. Vi har genomfört undersökningar, skickat ut enkäter, diskuterat med medlemmar i olika konstellationer. Vi har tagit ställning till ekonomiska åtaganden och ändrade förutsättningar för att driva föreningen framåt och lagt fram ett förslag om upplösning.

Föreningens medlemmar har vid två på varandra följande föreningsmöten enhälligt beslutat att rösta ja till styrelsens förslag att upplösa Sveriges Kontaktlinsförening. Länk till Brev från Styrelsen

Vi vill tacka alla lojala medlemmar som under 52 år arbetat och stöttat föreningen, deltagit i styrelsearbete, i konferenser, utbildningar och kongresser, ställt upp i både mot- och medvind för att förbättra synen på kontaktlinser.

Kvarstående medel efter bokslutet 2018 kommer att samlas i en stipendiefond, som ska administreras och förvaltas av Sancta Lucia Gille, som varje år kommer att utlysa ett stipendium för leg optiker verksamma inom svensk optometri. Utlysande av stipendiet kommer att tillkännages i fackpress och på Sancta Lucia Gilles hemsida. Läs mer och ansök på Sancta Lucia Gilles hemsida