Styrelsen 2018

Mia Smedjevik

Ordförande

Invald i styrelsen: 2013

Ordförande sedan: 2014‎

Jeanette Brandt

Styrelseledamot, Vice Ordförande

Invald i styrelsen: 2012‎

Anita Hermelin

Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2007‎

Linda Danvall

Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2012‎

Therese Andersson

Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2013‎

Harald Angström

Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2014‎