Brev till medlemmarna

Styrelsen för Sveriges Kontaktlinsförening har under de senaste åren arbetat intensivt med att ta fram en strategi för föreningens framtid. För att ha tillräckliga kunskaper och information om hur ni som medlemmar tänker om SKLF och dess framtid samt hur vår omvärld ser på SKLF som en intresseorganisation inom optikbranschen i Sverige har vi genomfört flera undersökningar, enkäter, fokus- och diskussionsgrupper. Utifrån resultaten på dessa har styrelsen övervägt flera olika scenarier och landat i att det bästa alternativet är en upplösning av föreningen. Ett annat alternativ, som styrelsen har tagit ställning till, skulle innebära behov av en fast arbetande organisation och ett större ekonomiskt åtagande. Det saknas såväl praktiska som ekonomiska förutsättningar för att driva föreningen vidare i dess nuvarande form. En viktig aspekt att ha med i tankarna är också att optikeryrket/utbildningen har förändrats under åren, vilket innebär att över 90% av optikerna idag har kontaktlinsbehörighet. En särskild förening som värnar om kontaktlinser och främre segment ser branschen därför inte längre ett tillräckligt stort behov av.

En upplösning av föreningen kräver att föreningens medlemmar beslutar så vid två på varandra följande möten. På ordinarie föreningsmöte i Stockholm 29 maj 2017 röstade man ja till upplösning, med röstsiffrorna 17 för och 1 emot. Det extra föreningsmötet i samband med Kontaktlinskongressen i Göteborg 15 oktober 2017 röstade man dock nej till upplösning med röstsiffrorna 6 för och 8 emot.

Styrelsen har därefter återigen sett över olika tänkbara lösningar för framtiden. Styrelsen står fast vid sitt förslag och anser att SKLF bör upplösas. Under 2018 kommer vi att fortsätta vårt arbete mot detta mål. Centralt i denna diskussion är frågan om hur vi på bästa sätt tar tillvara SKLFs medlemmars specialintresse för kontaktlinser och främre segment.

Efter föreningsmötet 15 oktober i Göteborg, då det stod klart att ovissheten om vart SKLFs medlemmar skulle kunna ta sin hemvist, har styrelsen jobbat vidare med hur vi skall nå fram till lösning på detta och att genomföra en upplösning av SKLF.

SKLF kommer inte att gå samman med Optikerförbundet utan föreningen kommer att upplösas och våra kvarvarande medel kommer att fonderas med målet att främja fortbildning inom området ”Kontaktlinser och ögats främre segment”.

Vi har under de senaste två åren haft diskussioner med Optikerförbundet och vi har bland annat genomfört en road show tillsammans under 2017 från Luleå i norr till Malmö i söder. I detta arbete framgick det dock inte tillräckligt tydligt vad ett medlemskap i Optikerförbundet skulle innebära för SKLFs medlemmar. Till detta brev har Optikerförbundet bifogat ett mer konkret erbjudande till dig som medlem i SKLF.

För att säkra fortlevandet av en av de viktigaste tjänsterna som SKLF har erbjudit dig som medlem, KLASS och LINK, så kommer Ergo Opto Program AB (EOP) under våren 2018 att ta över driften och ägande av båda dessa produkter/tjänster.

Nästa föreningsaktivitet kommer att vara vårt ordinarie föreningsmöte med utbildningsdag fredag 25 maj 2018 i Stockholm. Därefter kommer vi att hålla ett extra föreningsmöte fredagen 24 augusti på Kista Mässan.

Med vänliga hälsningar
SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING