STADGAR

 

1.  Föreningens namn och verksamhetsområde

 

1.1  Namn

Föreningens namn skall vara Sveriges Kontaktlinsförening.

 

1.2  Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är Sverige.

 

1.3  Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

1.4  Föreningens namn eller kännetecken får inte användas i något sammanhang utan att styrelsen först godkänt detta. Sådant godkännande måste vara förenligt med föreningens syften.

 

 

2.  Föreningens ändamål

 

2.1  Syfte

Sveriges Kontaktlinsförening är en intresseförening med syfte att verka för

 

- ökade kunskaper hos medlemmarna genom anordnande av kurser, föredrag, symposier, konferenser samt tillhandahållande av aktuell vetenskaplig information.

 

- ett stödjande av högre utbildning, forskning och vetenskaplig utveckling, även i ett internationell perspektiv.

 

- ett gott samarbete och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier inom föreningen.

 

- att myndigheter, organisationer, media och allmänhet uppfattar föreningen som kontaktlinsvetenskapens företrädare.

 

2.2  Bolag

För att uppnå dess syften får föreningen driva verksamhet genom dotterbolag, stiftelse eller annan form av association.

 

Frågor avseende verksamhet i dotterbolag, stiftelse eller annan form av association beslutas av årsmötet. Styrelsen får besluta om återförande av verksamhet till föreningen samt om upplösning, sammanslagning eller annan liknande åtgärd med avseende på dotterbolag eller annan associationsform under föreningens kontroll.

 

Verksamhet i dotterbolag, stiftelse eller annan association måste vara förenlig med föreningens syften.

 

 

3.  Medlemskap

 

3.1  Inträde

Ansökan om medlemskap skall ställas till föreningens styrelse.

Inträde beviljas om sökande kan förväntas främja föreningens syfte och i övrigt uppfyller kraven i punkt 3.2.

Den som nekats inträde har rätt att överklaga styrelsens beslut till föreningsmötet. På föreningsmötet skall då styrelsen redovisa skälen för sitt beslut och innan beslut fattas ge sökande tillfälle att yttra sig. 

 

3.2  Medlemskap

Var och en, som har yrkesmässig utbildning i eller intresse för kontaktlinser och därtill hörande områden, kan väljas in som medlem.

 

3.3  Hedersledamot

Till hedersledamot kan styrelsen utse person som förtjänstfullt främjat föreningens syften.

 

3.4  Utträde

Medlem som önskar lämna föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, och i och med detta avslutas medlemskapet.

 

3.5  Uteslutning

Medlem som motverkar något av föreningens syften enligt punkt 2.1, som själv driver verksamhet i strid med något av dessa syften eller som på annat sätt skadar föreningens verksamhet kan, om dennes överträdelse är av väsentlig betydelse, uteslutas ur föreningen.

 

Medlem som inte erlagt av årsmötet fastställda avgifter till föreningen kan, om denne trots påminnelse inte fullgör sina skyldigheter inom ett år, uteslutas ur föreningen.

 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Innan sådant beslut meddelas skall medlemmen erhålla skriftlig påminnelse med erinran om att uteslutning kan följa.

 

Ett av styrelsen fattat beslut om uteslutning kan av medlemmen överklagas till föreningsmötet. På föreningsmötet skall då styrelsen redovisa skälen för sitt beslut och innan beslut fattas ge berörd medlem tillfälle att yttra sig.

 

 

 

 4.  Avgifter

 

4.1  Avgifter

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet.

 

Hedersmedlem är befriad från sådana avgifter.

 

4.2  Övriga avgifter

Styrelsen får besluta om uttagande av matrikel- och/eller serviceavgift för tillhandahållande av matrikel och övriga tjänster.

 

 

5.  Föreningsmöte

 

5.1  Föreningsmöte

Före utgången av juni månad varje år skall hållas ordinarie föreningsmöte (årsmöte). Om styrelsen finner anledning därtill kan extra föreningsmöte hållas.

 

Om minst tio procent av medlemmarna skriftligen så begär, skall styrelsen utan dröjsmål kalla till extra föreningsmöte. I framställan skall anges det ärende som önskas behandlas. Om ordinarie föreningsmöte istället kan hållas inom två månader kan styrelsen avstå från att kalla till extra föreningsmöte.

 

5.2  Kallelse

Styrelsen skall skriftligen kalla till föreningsmöte minst en månad före detsamma.

 

Preliminär kallelse skall ske minst tre månader före föreningsmöte.

 

5.3  Motioner

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två månader före mötet.

 

Vid extra föreningsmöte ska skriftliga synpunkter angående annonserat ärende inlämnas senast två veckor före mötet.

 

5.4  Ärenden vid ordinarie föreningsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst
 5. Godkännande av dagordning
 6.  Val av två justerare
 7. Föredragning av årsredovisning samt styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av

-        ordförande för 1 år

-        två styrelseledamöter för 2 år

-        minst en suppleant för 2 år

-        revisor och revisorssuppleant

samt

-        valberedning

 1. Övriga i stadgeenlig ordning av styrelsen eller enskilda medlemmar väckta frågor
 2. Fråga om tid och plats för nästa årsmöte

Mötets avslutande.

 

5.5  Ärenden vid extra föreningsmöte

Vid extra föreningsmöte skall, utöver ärenden enligt punkten 5.4 ovan, endast förekomma de ärenden för vilka mötet utlysts och vilka angivits i kallelse.

 

5.6  Protokoll

Vid föreningsmöte skall föras protokoll, vilket justeras av två justerare.

 

Protokollet skall inom fyra veckor från föreningsmötet vara styrelsen tillhanda.

Protokollet skall tillställas medlemmarna via föreningens hemsida.

 

5.7  Röstning

Röstberättigad vid föreningsmöte är medlem som erlagt medlemsavgift.

 

5.8  Ombudsröstning

Medlem får låta sig representeras genom fullmakt. Fullmaktsinnehavare skall vara annan medlem.

 

5.9  Omröstningsregler

Omröstning på föreningsmöte sker öppet.

 

Vid lika röstetal äger föreningsmötets ordförande utslagsröst.

 

Sluten omröstning företas om någon vid mötet närvarande medlem begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar, i det fall mötet ej beslutar annorlunda. Vid sluten omröstning upprättas förteckning över närvarande medlemmar, varvid röstlängd fastställes.

 

Som föreningsmötets beslut gäller den mening till vilken minst hälften av de vid mötet representerade röstberättigade medlemmarna ansluter sig.

 

I fråga som gäller ändring av dessa stadgar fattas beslut med kvalificerad majoritet. Som föreningsmötets beslut skall då gälla den mening som minst två tredjedelar av de vid mötet representerade röstberättigade medlemmarna ansluter sig till.

 

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena är ordinarie årsmöte.

 

 

6.  Styrelser

 

6.1  Antal ledamöter i förening och ägda bolag

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter.

 

Till styrelsen väljs minst en suppleant.

 

Ordförande och övriga ledamöter väljs av årsmötet att utgöra styrelse i Sveriges Kontaktlinsförening.

 

Föreningens ordförande väljs för ett år.

 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för två år, varav hälften (2) väljs vart annat år. Detta för att säkerställa kontinuitet i styrelsen.

 

6.2  Valbara medlemmar

Endast medlem i föreningen kan väljas till ledamot i styrelsen.

 

6.3  Arbetsgrupper

För beredande av särskilt ärende, eller grupp av frågor eller ärenden, har styrelsen rätt att utse särskild kommitté. Styrelsen kan även vid behov adjungera ytterligare personer.

 

6.4  Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de av årsmötet valda ledamöterna är närvarande.

 

6.5  Omröstning

Omröstning i styrelsen är öppen, om ej annat begärs.

 

Som styrelsens beslut gäller den mening till vilken majoriteten av rösterna sluter sig.

 

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

 

Då minimalt antal ledamöter för beslutsförhet är närvarande fordras att minst två röstar för.

 

Endast av årsmötet valda ledamöter har rösträtt i styrelsen.

 

 

7.  Revisorer

 

7.1  Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsmöte minst en revisor och minst en revisorssuppleant. Av dessa skall minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor.

 

7.2  Revisorernas uppgift och tidpunkter

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när revisorerna så begär. Nämnda handlingar överlämnas till revisorerna senast sex veckor före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor efter det att styrelsen till revisorn överlämnat årsredovisningen.

 

 

8.  Valberedning


Valberedningen består av två ledamöter, vilka väljs vid ordinarie föreningsmöte.

 

Valberedningen skall vara så sammansatt att mångfalden inom föreningen är representerad.

 

Valberedningen utser internt en ordförande, vilken även är sammankallande.

 

 

9.  Firmatecknare

Föreningens firma tecknas i enlighet med vad styrelsen förordar.

 

 

10.  Upplösning

Upplösning av föreningen sker i det fall minst tre fjärdedelar av föreningens närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena är ordinarie årsmöte, förenar sig om ett sådant beslut.

 

I beslut om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall hanteras. Vid upplösning av föreningen får ej så förfaras med tillgångarna att det strider mot föreningens syften och ändamål.

 

 

 

Malmö 2017-02-04