SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING-SKLF

från Sancta Lucia Gille (oktober, 2006)

 

Sveriges Kontaktlinsförening är en unik förening såtillvida att medlemskap kan vinnas av såväl optiker, ögonläkare som representanter för kontaktlinsleverantörer. Föreningen hade år 2002 så många som1250 medlemmar varav 1127 var optiker, 67 var ögonläkare och 56 leverantörsrepresentanter. År 1992 var 129 medlemmar ögonläkare. Minskningen i denna medlemskategori kan vara en följd av att det sedan 1981 inte längre behövdes en ögonläkarremiss för att utlämna kontaktlinser.

 

Föregångaren Svensk Förening för Kontaktlinsteknik - SFfK bildades 1965 vid ett konstituerande möte på hotell Apollonia i Stockholm men dess första stadgar antogs 1969. Föreningen behöll detta namn fram till 1977. Föreningen anordnade weekendkurser på Doc. Sölve Stenströms mottagning i Göteborg under medverkan av optikerna Klas Nilsson och Kurt Östlund. Inbjudna att deltaga i dessa kurser var vissa utvalda optiker på orter där ingen kontaktlinsverksamhet ännu var etablerad. Ambitionen var att försöka täcka landet geografiskt med så många kontaktlinstillpassare som möjligt. Den principen blev dock kritiserad, bla. Kurt Östlund, eftersom den rubbade konkurrensförhållandena på många orter.

 

Styrelsen i SFfK beslöt 1970 att starta en grundutbildning på två veckor (1+1) vid optikerskolan i Hässelby med praktik och tentamen i alla ämnen. De 2 första kurserna hölls i optikerskolans lokaler i Hässelby och de 3 senare i SOR:s lokaler på Hornsgatan. Den sista i SKLF:s regi gick 1976. Läroboken "Kontaktlinsteknik" av Kurt Östlund användes i undervisningen. Utbildningen utökades till 4 veckor. Kurt Östlund var kursledare och bland lärarna märktes Richard Pearson från The City University i London och docent Björn Wulfing. Den senare hade de medicinska ämnena. SFfK genomförde 5 kurser fram till 1977. Då överläts grundutbildningen till SOR. SFfk skulle hädanefter ägna sig åt fortbildning och specialkurser.

1976 beslöts att ändra föreningens namn till Sveriges Kontaktlinsförening-SKLF. Samtidigt tillsattes en ansvarsnänd. 1984 beslöts inrätta Institutet för Kontaktlins-

Information. 2001 läggs Kursnämd, Ansvarsnämd och Institutet för Kontaktlinsinformation ned.

 

Föreningen utgav en tidning- Kontaktlinsaktuellt- som utkom med sitt första nummer 1976 och sitt sista 1986. Därefter återfanns den som en del i Aktuell Optik och Optometri fram till 2001 då SKLF åter ger ut en egen tidning - Nordic Vision. Tidningen omarbetas åter 2006 med en mer vetenskaplig inriktning.

Förutom tidningarna har KLASS (Kontakt Linser Angående Specialiteter i Sverige) utgetts av SKLF. I bokform sedan 1993 och från 1999 som CD-rom. Sedan 2010 har SKLF publicerat en kontaktlinskatalog på Internet, LINK.

 

1973 startar SFfK kansli i Örebro. Kansliet flyttas 2005 till Kista med ny personal.

 

Föreningens styrelse har haft ordförandeposten fördelad av ögonläkare och optiker.

1965- 1967 Ögonläkare Sölve Stenström då i SFfK

1976- 1979 Ögonläkare Mats Rydberg som även var ordförande i SFfK sedan 1967

1979- 1981 Ögonläkare Ragna Parrow-Dahlberg

1981- 1988 Ögonläkare Dag Beskow

1988- 1994 Optiker Kent Mellgren

1994- 2003 Ögonläkare Birgitta Amér

2003- 2005 Optiker Carl-Fredrik Kanington

2005- 2008 Optiker Kurt Östlund

2008- 2012 Optiker, Med dr Tony Pansell

2012- 2014 Optiker, Med dr Anna Lindskoog Pettersson

2014-          Optiker Mia Smedjevik

 

Vid olika tillfällen har motioner till årsmöten inlämnats som föreslår samgående med SOR/Optikerförbundet. Den första kom år 2000 och följdes av en senare 2001. 2004 hade ordförande och vice ordförande två icke protokollförda möten med representanter med Optikerförbundet, Optikerkedjorna och SOLF. Något samgående kom inte till.

 

läs mer på http://www.sanctaluciagille.se/Historia.html

 

Utdrag ur "Sveriges Kontaktlinsförening 25 år"

av Mats Rydberg

 

I Sveriges Kontaktlinsförening, SKLF, ingår Sveriges Kontaktlinsfond Aktiebolag.

Den 20 november 1965 bildades Sveriges Kontaktlinsförening. Det första spirande fröet till förening började gro redan då Klas Nilsson kom i kontakt med linstillpassning i Tyskland i början av 1960-talet. Han kom tillbaka till Sverige 1963 och då började ett grundläggande samarbete mellan honom och docent Sölve Stenström i Göteborg beträffande kontaktlinstillpassning. Då detta var en ny verksamhet i landet med framtiden för sig ansåg de som sysslade med kontaktlinstillpassning, att någon form av organisation för denna verksamhet borde finnas.

 

Från den 25 oktober 1965 finns ett protokoll där det överst skrivits: "Svensk förening för kontaktlinsteknik". Protokollet fördes vid interimsstyrelsens möte i Göteborg och man beslutade då att inbjuda till konstituerade möte den 20 november 1965. De krav, som då ställdes på medlemskap i föreningen kan i stort sett sägas gälla än i dag. Under hela sin tid har föreningen varit gemensam för samtliga tillpassare, såväl legitimerad optiker som ögonläkare och för leverantörer. 1976 kunde föreningen starta en egen tidning, Kontaktlins-Aktuellt. Samma år antogs också det nuvarande namnet, Sveriges Kontaktlinsförening, och även ett emblem för föreningen, framröstat av föreningens medlemmar.


Föreningen hade i stadgarna skrivit in utbildning och till att börja med hölls kurser i Sölve Stenströms och Klas Nilssons regi och under åren 1970-77 hade föreningen grundutbildning med ett alltmer utökat program. IFO med större möjligheter övertog 1977 denna utbildningsverksamhet. Vid föreningens års- och höstmöten har vidareutbildning / information givits i form av vetenskapligt program. Internationellt är föreningen mycket aktiv och arrangerar bl a tillsammans med de övriga nordiska länderna "Nordiskt kontaktlinsmöte" som äger rum vartannat år.


1980 instiftades en Kontaktlinsfond. Denna fond skulle efter prövning anslå medel för upplysning, utbildning och forskning. Fonden har fått god ekonomi och kunnat ge bidrag för upplysningskampanjer, ge forskningsprojekt och utbildning, bl a har bidrag kunnat lämnas för att få framstående föreläsare till föreningens kongresser. 1988 blev ett bemärkelseår för föreningen. Vid årsmötet valdes för första gången en leg. optiker till ordförande, Kenth Mellgren, dittills hade ordföranden alltid varit ögonläkare.

 

Vidare beslöts att från årsskiftet skulle Kontaktlinsfonden samt den ekonomiska delen av kontaktlinsföreningen ombildas till aktiebolag, d.v.s. att kontaktlinsföreningen skulle delas i en ren föreningsdel och ett servicebolag. Under årens lopp har föreningens service till medlemmarna ökat kraftigt, vilket även medfört ett avsevärt ekonomiskt engagemang. Föreningen har haft stor betydelse för samarbetet mellan de olika kategorier, som arbetar inom ögonvården, med speciell inriktning mot kontaktologien, och man kan endast önska föreningen fortsatt framgång, med gott samarbete och patientens bästa alltid för ögonen.