Personligt medlemskap


Gör din ansökan i vårt digitala ansökningsformulär

Som privat­person kan du bli person­lig med­lem i Sveriges Kontakt­lins­förening. Ett person­ligt med­lem­skap är till för dig som tar ditt yrke på allvar och vill ha de bästa förut­sättningarna i ditt dag­liga arbete.

 

Som med­lem i Sveriges Kontakt­lins­före­ning får du:

• ett användarkonto på SKLF:s hemsida med tillgång till forum och matrikel,
• rabatt på kurser,
• rabatt på Kontaktlinskongressen,
• rösträtt på SKLFs årsmöte.

 

Du som vill bli med­lem i Sveriges Kontaktlinsförening klickar in på vår digitala medlemsansökan och fyller i dina upp­gifter. Din ansökan behandlas därefter av styrelsen i sam­band med näst­kommande styrelse­möte. Medlems­avgiften fast­ställs varje år på års­mötet och betalas därefter via faktura som skickas ut av kansliet.

 

Företag

Service­avgiften ska främst ses som att företaget ger sitt stöd till kontakt­lins­veten­skapen och därmed till ut­veck­lingen av kontakt­lins­branschen i stort. Utan stödet från före­tagen skulle inte SKLF kunna främja forsk­ning och ut­bildning i den utsträck­ning vi gör idag. SKLF delar ut forsknings­bidrag och stipendier till optiker­studeranden, ordnar kurser och kongress samt ger ut ett nyhetsbrev. De personliga medlems­av­gifterna skulle - med hän­visning till nyss nämnda - inte kunna hållas på dagens låga nivå om de inte subven­tionerades av stödet ifrån före­tagen.

 

Syftet med hela vår verk­sam­het är att främja kontakt­lins­veten­skapen, vilket också i slut­ändan gagnar före­tagen. Vi jobbar dess­utom hela tiden hårt på att expandera vår verk­samhet och därmed ge högre "av­kast­ning" på de pengar som före­tagen bidrar med. Var god kontakta SKLF:s kansli om du önskar ansluta ditt företag till Sveriges Kontakt­lins­förening.

 

Medlemsavgifter (för år 2017)

• Personlig medlemsavgift: 550 kr.
• Pensionärer (över 65 år): 275 kr.
• Serviceavgift Företag: 2.250 kr + moms.