KALLELSE ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 25 MAJ 2018

 

11.00 

  Ankomst, registrering        
11.15   Möjligheter att minska dropout Esben Sørensen
12.00   Lunch  
12.45   Vinnande koncept för multifokal tillpassning                    Tina Stenhammar
13.30   Torra ögon och kontaktlinser Sara De Lima
14.15   Kaffe  
14.30   Ordinarie föreningsmöte  

 

 

Vi erbjuder 3 intressanta föredrag som ger dig 3 CET-poäng.

Som medlem deltar du gratis, icke medlem 500kr. 


Just nu kostar medlemskapet endast 300kr!

Dessutom kan du som medlem i SKLF ansöka om fritt medlemskap hos Optikerförbundet 2018, om du inte redan är medlem där.

 

För att rösta på föreningsmötet måste man vara närvarande vid röstningen samt medlemsavgiften för 2018 ska vara inbetald senast 21 maj 2018. 

Vi träffas i Optikbranschens lokaler på Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm, som ligger nära Centralstationen.

 

Anmälan senast 14 maj till Anita

 

 

Notera redan nu 24 augusti kl 14.00 i din kalender, då vi kallar till extra föreningsmöte i samband med Optikmässan i Kista.

 

linje svart

Dagordning

Ärenden vid ordinarie föreningsmöte 25 maj 2018

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet 
 4. Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Val av två justerare 
 7. Föredragning av årsredovisning samt styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen 
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 
 12. Övriga i stadgeenlig ordning av styrelsen eller enskilda medlemmar väckta frågor 
  - Beslut om upplösning av föreningen
 13. Val av
  - ordförande för 1 år 
  - två styrelseledamöter för 2 år 
  - minst en suppleant för 2 år 
  - revisor och revisorssuppleant 
  samt 
  - valberedning 
 14. Fråga om tid och plats för nästa årsmöte
 15. Mötets avslutande