Kliniska rekommendationer angående kontaktlinslagen

Det torde inte ha undgått någon att en ny Patientsäkerhetslag antogs av riksdagen den 15 juni 2010. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Den innebär bland annat att tillhandahållande av kontaktlinser avregleras. Kontaktlinsföreningen har i nära samarbete med Optikerförbundet, Optikbranschen och Ögonläkarföreningen mycket aktivt drivit frågan kring förändringen av Patientsäkerhetslagen och dess konsekvenser. Trots att tillhandahållandet av kontaktlinser efter årsskiftet släpps fritt måste vi som hälso och sjukvårdspersonal med egen legitimation dokumentera våra handlingar och råd, även om lagstiftningen beträffande kontaktlinser enligt vår mening ändrats till patienternas nackdel. Som legitimerad yrkesperson åligger det oss att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. I det ligger exempelvis att journalföra givna råd. Sveriges Kontaktlinsförenings och övriga branschens rekommendation är alltså, oberoende av vad som sägs, att legitimerade optiker även efter den 1 januari fortsätter arbeta på samma sätt som idag. Något annat är oförenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

SKLF rekommendation: Fortsätt att arbeta som tidigare!

 

Se Socialstyrelsens hemsida för frågor och svar HÄR

 

 

Nya lagen om kontaktlinsförsäljning

Regeringen tog beslut om en förändring i lagtexten i Hälso- och sjukvårdslagen. Förändringen innebär att handeln med kontaktlinser avregleras vid årsskiftet 2010/2011. Branschen har gemensamt reagerat på konsekvenserna av den nya lagen då patientsäkerheten enligt oss åsidosätts till förmån för marknadsekonomiska intressen. Enligt dagens optikerföreskrift är leg optiker skyldig att kontrollera att det finns en giltig ordination innan försäljning. Socialdepartementet har låtit oss förstå att detta krav kommer att försvinna för att inte snedvrida konkurrensen på marknaden. Alltså, alla får sälja kontaktlinser och ingen behöver längre ha någon kontroll på hur patientens ögon tolererar linserna. Detta är en kraftig försämring av patientsäkerheten enligt oss.


I syfte att reda ut vad som verkligen gäller samt peka på de risker som en avreglering utan bibehållen hälsokontroll innebär har Sveriges Kontaktlinsförening tillsammans med bl.a. Optikbranschen, Optikerförbundet och Ögonläkarföreningen uppvaktat Socialdepartementet. Vid mötet framhölls farorna med avreglering utan kontroll med hänvisning till internationella och svenska vetenskapliga studier. Vid mötet framkom att underlaget till det redan fattade beslutet baserats på en utredning genomförd av Socialstyrelsen under 2006. Samtliga närvarande organisationer ifrågasatte om man varit remissinstans på denna utredning. Vid kontroll visade det sig att alla parter har fått remissen men frågeställningen var då en helt annan än följderna av en avreglering.

Detta första möte följdes senare upp med en skrivelse från Sveriges Kontaktlinsförening, Optikerförbundet och Optikbranschen den 4/10 2010. I denna skrivelse lyfte vi fram en rad felaktigheter i remisshanteringen samt de slutsatser som dragits av utredningen vilket får till följd att en ogenomtänkt lagstiftning drivs igenom. Därefter har ytterligare ett möte genomförts med det resultat att Socialstyrelsen nu har fått i uppdrag av departementet att utreda konsekvenserna av den nya lagen. De skall inkomma med sitt svar i slutet av 2012. Detta är en liten seger i en för övrigt stor förlust både för branschen och för Sveriges kontaktlinsbärare.

 

De stora frågetecknen kring förändringen är följande:

  1. Enligt optikerföreskriften är optiker begränsade till att endast sälja kontaktlinser om det finns en giltig undersökning genomförd de senaste 12 månaderna. Vad gäller från och med 1 januari 2011 för optiker?
  2. Som hälso- och sjukvårdspersonal är vi enligt journallagen ålagda att journalföra utlämning av kontaktlinser. Om man nu kan köpa kontaktlinser utan att detta föregås av en undersökning, kan vi då lämna ut kontaktlinser utan att detta journalförs? Hur ska dagligvaruhandeln journalföra utlämnandet av kontaktlinser? Kommer även journallagen att ändras?
  3. Vem bär ansvaret för de komplikationer som uppstår till följd av felaktigt utprovade/valda/utlämnade kontaktlinser?

Rapportera avvikelser/incidenter!

Ifrån SKLFs sida vill vi nu poängtera vikten av att du rapporterar de avvikelser som uppstår till följd av kontaktlinsanvändning. Som hälso- och sjukvårdspersonal är du ålagd att rapportera avvikelser vilket leder till "negativa händelser". Detta kan enkelt sammanfattas som allt det som avviker från det normala. En ögoninfektion är exempelvis en sådan händelse som föranleder en rapport. En otät linsförpacking som skulle kunnat ge en ögoninfektion är också en negativ händelse som ska rapporteras.

 

Om myndigheterna hade tillgång till de avvikelser som skett de senaste åren tror vi att utgången av rapporten från 2006 hade blivit en annan. Idag är avsaknaden näst intill total på avvikelserapporter vilket leder till att kontaktlinsanvändning bedöms som ofarlig. Vi har på sklf.se lagt upp rutiner och information om hur du ska rapportera avvikelser med länk till det dokument som du fyller i och skickar till bl.a. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Du finner länkarna i huvudet ovanför denna artikel. För att ytterligare hjälpa dig så har vi ett Avvikelseråd som är behjälplig med att besvara frågor och säkerställa att din rapport verkligen skickas in.