KALLELSE EXTRA FÖRENINGSMÖTE 24 AUGUSTI 2018

Vi kallar till extra föreningsmöte 24:e augusti 2018 kl 14.00 i samband med Optikmässan, rum E3 

 

Dagordning extra föreningsmöte 24 augusti 2018:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för mötet 
  3. Val av sekreterare för mötet 
  4. Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst 
  5. Godkännande av dagordning 
  6. Val av två justerare/rösträknare
  7. Övriga i stadgeenlig ordning av styrelsen eller enskilda medlemmar väckta frågor 
    - Beslut om upplösning av föreningen
  8. Mötets avslutande