Kvalitetssystem och rutiner för avvikelserapportering vid negativa händelser

 

Kvalitetssystem

Varje butik/verksamhet skall säkerställa och skapa sådana förutsättningar att det finns rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud till myndigheter i enlighet med gällande författningar.

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen skall kontinuerligt medverka och delta i risk- och avvikelsehantering.

 

  • Med negativa händelser avses händelse som medfört vårdskada.
  • Med tillbud avses händelse som hade kunnat medföra vårdskada.
  • Med vårdskada avses lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd.

Inom ögonsjukvården kan negativ händelse enklast beskrivas som en händelse som avviker från det "normala" så att patientens hälsa har eller hade kunnat försämras. I samband med kontaktlinser är infektion eller infektionsrisk den oftast alvarligaste sådana händelsen.

 

En mycket viktig förutsättning för att denna rapportering skall bli meningsfull är att vårdgivaren har informationssystem så att patient- och produktdata finns tillgängliga i form av patientjournal samt serienummer för de produkter patienten använt vid händelsen.

 

Så här gör du en avvikelserapportering

Om en negativ händelse eller ett tillbud har inträffat med en medicinteknisk produkt är du skyldig att fylla i en incidentrapport. Detta görs enkelt på Optikerförbundets hemsida, via denna länk

 

SKLF avvikelseråd

Sveriges Kontaktlinsförening vill vara behjälplig med rapporteringen av avvikelser. Det är mycket viktigt att du rapporterar de avvikelser du möter eftersom myndigheterna annars inte får information om eventuella felaktigheter i produkter eller rutiner inom hälso- och sjukvården. Som legitimerad personal är du skyldig att rapportera avvikelser.

 

SKLF har ett avvikelseråd som leds av Jan Johnsson (Consol). Rådet kan hjälpa dig med utformningen av rapporten samt besvara dina frågor. Maila dina frågor till avvikelse@sklf.se